Тел: +359 883 38 69 84 | Email: office@managerplus.bg

Извършване на строително-ремонтни дейности в училищни сгради

Извършване на строително-ремонтни дейности в училищни сгради

Извършване на строително-ремонтни дейности в училищни сгради, включени в схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-02/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” – обособена позиция № 3” сграден фонд, ползван от – Професионална гимназия „Ген. Владимир Заимов“ – гр. Сопот”
Обща стойност на договора: 641 821 лв. без ДДС